THANH HOA RESEARCH

Thanh Hoa Research là 1 trong 3 hoạt động cốt lõi của Thanh Hoa Group, cùng với Thanh Hoa Training và Thanh Hoa Consulting!

Thanh Hoa Research là hoạt động nghiên cứu ứng dụng các giá trị tinh hoa Cổ Học vào đời sống. Là hoạt động quan trọng theo chiều sâu của toàn thể đội ngũ viện nghiên cứu giáo dục Thanh Hoa, đây là hoạt động làm cơ sở nền tảng tri thức cả về phương diện Khoa học và Thực tiễn cho hoạt động giáo dục đào tạo và tư vấn.